دورة php للمبتدئين الدرس السابع

منذ 5 سنوات imadbelasri PHP
PH

فهاد الدرس السابع من دورة php للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملو مع les conditions لي كيمكنوني باش ندير des tests فغادي نشوفوا كل les conditions لي عندنا if else elseif و switch.


1- الشرط if ف php

الشرط if ف php سبق وشفناه فالدروس السابقة فالمثال لي عندي كن tester واش x كتساوي 8  يلا كانت كت afficher oui الكود لي زدنا هو :

                          
                                                            //index.php
 
<?php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";
 
// function getNom(){
//     $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//     function Person(){
//         return $this->nom = 'samadi';
//     }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x++;
// echo ++$x;
//index.php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";
 
// function getNom(){
//     $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//     function Person(){
//         return $this->nom = 'samadi';
//     }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x--;
// echo --$x;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 &&  $y == 8){
//     echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 ||  $y == 8){
//     echo 'oui';
// }
// $x = true;
// if(!$x){
//     echo 'oui';
// }
$x = 8;
if($x == 8){
    echo 'oui';
}
?>
                          
                        

2- الشرط if else ف php

الشرط  if else  ف php سبق وشفناه فالدروس السابقة فالمثال لي عندي كن tester واش x كتساوي 8  يلا كانت كن afficher oui مكانتش كن afficher non الكود لي زدنا هو :

                            
                              //index.php

<?php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x++;
// echo ++$x;
//index.php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x--;
// echo --$x;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 && $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 || $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = true;
// if(!$x){
//   echo 'oui';
// }
$x = 8;
if($x == 8){
  echo 'oui';
}else{
  echo 'non';
}
?>
                            
                          

3- الشرط if elseif else ف php

 الشرط  if  elseif else ف php كيمكني باش ندير كثر من test واحد فالمثال لي عندي كن tester واش x كيساوي 8 يلا كانت كن afficher oui أو x كيساوي 6 يلا كانت كن afficher 6 مكانتش كن afficher non الكود لي زدنا هو :

                            
                              //index.php

<?php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x++;
// echo ++$x;
//index.php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x--;
// echo --$x;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 && $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 || $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = true;
// if(!$x){
//   echo 'oui';
// }
$x = 8;
if($x == 8){
  echo 'oui';
}elseif($x == 6){
  echo 6;
}else{
  echo 'non';
}
?>
                            
                          

4- الشرط switch ف php

الشرط switch تقريبا بحال if حتى هو كيدير des tests وكي exécuter واحد لكود فالمثال لي عندنا كن tester x ف case valeur كتعني يلا كان كيساوي واحد القيمة من بعد كن afficher une valeur وbreak كتعني يلا لقيتي القيمة الصحيحة صافي خرج الكود لي زدنا هو :

                            
                              //index.php

<?php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x++;
// echo ++$x;
//index.php
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $age = 20;
// echo $age;
// $note = 15.45;
// echo $note;
// $mineur = false;
// $majeur = true;
// $nom = "samadi";

// function getNom(){
//   $nom = "alaoui";
// }
// $names = array('samadi','amine','hassan','adil');
// class Person{
//   function Person(){
//     return $this->nom = 'samadi';
//   }
// }
// $person = new Person();
// echo $person->nom;
// $string = 'la vie est belle';
// echo strlen($string);
// $string = 'la vie est belle';
// echo strpos($string,'belle');
// $string = "la vie est belle";
// echo str_replace("la vie","ma fille",$string);
// define('NOM','samadi');
// echo NOM;
// $nom = 'samadi';
// echo $nom;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x*=$y;
// $x = 18;
// $y = 8;
// echo $x/=$y;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x === $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x != $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x !== $y){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// echo $x--;
// echo --$x;
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 && $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = 8;
// $y = 8;
// if($x == 8 || $y == 8){
//   echo 'oui';
// }
// $x = true;
// if(!$x){
//   echo 'oui';
// }
$x = 8;
// if($x == 8){
//   echo 'oui';
// }elseif($x == 6){
//   echo 6;
// }else{
//   echo 'non';
// }
switch ($x) {
  case 8:
    echo 8;
    break;
  case 6:
    echo 6;
    break;
  case 7:
    echo 7;
    break;
  default:
    echo "Aucun résultat";
}
?>
                            
                          

دروس ذات صلة

PH

دورة php للمبتدئين الدرس الأول

فهاد الدورة الجديدة ديال المبتدئين ولي غادي نخصصوها ل php غادي نشوفوا هاد لغة البرمجة لي هي أشهر لغة...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الثاني

فهاد الدرس الثاني من دورة php للمبتدئين غادي نمكلو الدورة ديالنا غادي نشوفوا أنواع أخرى من المتغيرات...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الثالت

فهاد الدرس الثاني من دورة php للمبتدئين  غادي نشوفوا كيفاش نتعاملو مع ل arrays ف php وغادي نشوفوا اي...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الرابع

فهاد الدرس الرابع من دورة ل php للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا غادي نشوفوا كيفاش نزيدو les const...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الخامس

فهاد الدرس الخامس من دورة ل php للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا غادي نشوفوا المزيد من les opérate...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس السادس

فهاد الدرس السادس من دورة php للمبتدئين غادي نشوفوا كيفاش نديرو l"incrémentation و décrémentation كم...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الثامن

فهاد الدرس الثامن من دورة php للمبتدئين غادي نكملوا الدورة ديالنا فغادي نشوفوا حاجة مهمة فالبرمجة ول...


PH

دورة  php للمبتدئين الدرس التاسع

فهاد الدرس الثامن من سلسلة php للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملو مع les f...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس العاشر

فهاد الدرس العاشر من دورة php للمبتدئين غادي نكملو الدورة غادي نشوفوا ل arrays فشنو هما ل arrays هما...


PH

دورة php للمبتدئين الدرس الحادي عشر

فهاد الدرس الحادي عشر من سلسلة php للمبتدئين غادي نكملو الدورة ديالنا فمنبعد مشفنا كيفاش نتعاملو مع...