login système + Vote systéme ب laravel & vue js الجزء الثالت

imadbelasri Vuejs
VS

فهاد الجزء الثالت  من login système + vote systéme ب laravel & vue js  كيف قلنا فل ل video غادي نزيدو système de votes ل application ديالنا.
أول حاجة غادي نزيد table لي غادي يكونوا فيها les posts ديالنا من بعد غادي نعرضهم فالصفحة الرئيسية عاد من بعد غادي نشوف كيفاش نزيد système de votes.


نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة la table posts لقاعدة البيانات

غادي نزيد table جديدة فقاعدة البيانات سميها posts فالحقول عندي :
-(255) title varchar 
- body text
- votes integer valeur par default 0
من بعد غادي تزيد model بل commande :

php artisan make:model Post 
 
الكود ديال ل model هو : 

                          
                            //Post.php

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
  //
  protected $guard = [];
}
                          
                        

2- إضافة المعلومات داخل table posts

فباش نزيد المعلومات فقاعدة البيانات غادي نشوفوا طريقة مغايرة مشفنهاش قبل غادي نخدمو ب seeders.

ف database seeders كيمكنا باش نزيدوا معلومات فقاعدة البيانات ولي كتكون معلومات لي ماشي صحيحة فكنخدموا بواحد ل bibliothèque لي سميتها fake ولي ولات كتجي مع laravel.

غادي تمشي ل app/database/factories  تما غادي تزيد fichier جديد سميه ModelFactory منبعد داخل الملف كنزيد لكود لي كيمكن من إضافة des posts لي هما fake.

الكود لي غادي تزيد فالملف هو :

                            
                              //

<?php

/** @var \Illuminate\Database\Eloquent\Factory $factory */
$factory->define(App\Post::class, function (Faker\Generator $faker) {
  return [
    'title' => $faker->sentence(3),
    'body' => $faker->paragraph(3),
    'votes' => $faker->randomDigit(),
  ];
});
                            
                          

3- إضافة المعلومات داخل table posts تتمة

من بعد مزدنا ل factory دبا خصني نزيد seeder لي غادي تنفذ ل factory فكندير ل commande :

php artisan make:seeder PostTableSeeder  

فاش غادي يتزاد غادي تمشي ل dossier app/database/seeds
غادي تلقاه تما فيه غادي نزيد لكود لي كينفذ ل factorie لي زدنا لي هي PostFactory.

الكود ديال الملف PostTableSeeder.php هو :  


                            
                              //

<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class PostTableSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    factory(App\Post::class,10)->create();
  }
}
                            
                          

4- تنفيذ seeder PostTableSeeder

فباش ن exécuter seeder لي زدنا ونزيد المعلومات فقاعدة البيانات  غادي نمشي database/seeds فالملف DatabaseSeeder غادي نزيد سطر ديال لكود من بعد غاد ندير la commande :

php artisan db:seed 

السطر لي غادي تزيد هو :

                            
                              //
<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    // $this->call(UsersTableSeeder::class);
    $this->call(PostTableSeeder::class);
  }
}