كيفاش نصاوب blog بل php الجزء الثاني

فهاد الجزء الثاني من هاد المشروع غادي نشوفو كيفاش نسجلو المعلومات ديالنا فقاعدة البيانات و كيفاش نديرو صفحة خاصة بالأدمين لي غادي تكون عندو صلاحيات الإضافة والحذف.

نظرة سريعة بالفيديو


- إنشاء المجلد admin و باقي الملفات


أول حاجة غادي تمشي للمجلد admin وغادي تزيد فيه مجلد تسميه includes فهاد المجلد غادي تزيد 3 ملفات الأول header .php وfooter.php و menu.php الكود ديالهم مجموع هو :

                  
                    //header.php code
<?php
 include('../config/config.php');
 include('../libraries/Database.php');
 include('../helpers/format_helper.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
  <title>Php Blog</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/blog.css" rel="stylesheet">
  <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
 //menu.php code 

 <nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="index.php">Php Blog</a>
    </div>
    <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li><a href="index.php">Acceuil</a></li>
      <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Posts <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="add_post.php">Ajouter un post</a></li>
      </ul>
      </li>
      <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Catégories <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="add_category.php">Ajouter une catégorie</a></li>
      </ul>
      </li>
      <li><a href="../index.php">Retour au blog</a></li>
    </ul>
    </div><!--/.nav-collapse -->
  </div><!--/.container-fluid -->
 </nav>

 //footer.php

  <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="../js/script.js"></script>
 </body>
</html>
                  
                

- الملف add_post.php


فالمجلد admin غادي تزيد ملفات 7 ملفات وadd_category.php و edit_category.php و add_post.php و edit_post.php و delete_category.php و delete_post.php و index.php هاد الملفات غادي يمكننا من عرض إضافة تعديل مسح ل posts من قاعدة البيانات أول ملف غادي نبداو بيه هو ملف إضافة post الكود ديالو هو :

                  
                    <?php include('includes/header.php');?>
<body>
<?php include('includes/menu.php');?>
<?php 
   //connexion au base de données
   $db = new Database();
   if(isset($_POST['submit'])){
     $title = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['title']);
     $post = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['post']);
     $categorie = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['categorie']);
     $auteur = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['auteur']);
     $tags = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['tags']);
     if($title == '' || $post == '' || $categorie == '' || $auteur == '' || $tags == ''){
       $error = "Veuillez remplir tous les champs";
     }else{
       $query = "INSERT INTO posts (category,title,body,author,tags) VALUES ('$categorie','$title','$post','$auteur','$tags')";
       $insert = $db->insert($query);
     }
   }
   //select requête 
   $query = "SELECT * FROM categories";
   $categories = $db->select($query);
?>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
      <div class="panel panel-default">
        <h1 class="text-center text-primary">Ajouter un post</h1>
        <hr>
        <section class="questions-box row">
          <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
            <form action="add_post.php" method="post">
              <div class="form-group">
                <label for="title">Titre</label>
                <input type="text" name="title" class="form-control">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="post">Post</label>
                <textarea name="post" id="" cols="30" rows="10" class="form-control"></textarea>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="categorie">Catégorie</label>
                <select name="categorie" id="" class="form-control">
                  <?php while($row = $categories->fetch_assoc()):?>
                    <?php
                      if($row['id'] == 9){
                        $selected = 'selected';
                      }else{
                        $selected = '';
                      }
                    ?>
                  <option <?php echo $selected;?> value="<?php echo $row['id'];?>"><?php echo $row['name'];?></option>
                  <?php endwhile;?>
                </select>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="auteur">Auteur</label>
                 <input type="text" name="auteur" class="form-control">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="tags">Tags</label>
                 <input type="text" name="tags" class="form-control">
              </div>
              <div class="form-group">
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">Ajouter</button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include('includes/footer.php');?>
                  
                

- الملف add_category.php


فالملف add_category.php غادي نزيدو الكود لي غادي يمكنا من إضافة الفئات فقاعدة البيانات :

                   
                    <?php include('includes/header.php');?>
<body>
<?php include('includes/menu.php');?>
<?php
//connexion au base de données
   $db = new Database();
   if(isset($_POST['submit'])){
     $categorie = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['categorie']);
     if($categorie == ''){
       $error = "Veuillez remplir le champ catégorie";
     }else{
       $query = "INSERT INTO categories (name) VALUES ('$categorie')";
       $insert = $db->insert($query);
     }
   }
?>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
      <div class="panel panel-default">
        <h1 class="text-center text-primary">Ajouter une catégorie</h1>
        <hr>
        <section class="questions-box row">
          <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
            <form action="add_category.php" method="post">
              <div class="form-group">
                <label for="categorie">Catégorie</label>
                <input type="text" name="categorie" class="form-control">
              </div>
              <div class="form-group">
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">Ajouter</button>
                <a href="edit_post.php?id=<?php echo $result['id'];?>&action=DELETE" class="btn btn-danger">Supprimer</a>
              </div>
            </form>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include('includes/footer.php');?>
                   
                  

- الملف edit_post.php


فالملف edit_post.php غادي نزيدو الكود لي غادي يمكنا باش نديرو تعديلات على ل post لي ختارينا وإعادة تسجيلو فقاعدة البيانات :

                    
                      <?php include('includes/header.php');?>
<body>
<?php include('includes/menu.php');?>
<?php 
  //connexion à la base de données
  $db = new Database();
  if(isset($_GET['id'])){
    $id = (int)$_GET['id'];
  }
  $query = "SELECT * FROM posts WHERE id = $id";
  $result = $db->select($query)->fetch_assoc();
  //modification
  if(isset($_POST['submit'])){
    $title = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['title']);
    $post = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['post']);
    $categorie = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['categorie']);
    $auteur = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['auteur']);
    $tags = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['tags']);
    if($title == '' || $post == '' || $categorie == '' || $auteur == '' || $tags == ''){
      $error = "Veuillez remplir tous les champs";
    }else{
      $query = "UPDATE posts set category = '$categorie',title = '$title',body = '$post',author = '$auteur',tags = '$tags' WHERE id = $id";
      $update = $db->update($query);
    }
  }
  //select catégories requête 
  $query = "SELECT * FROM categories";
  $categories = $db->select($query);
?>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
      <div class="panel panel-default">
        <h1 class="text-center text-primary">Modifier un post</h1>
        <hr>
        <section class="questions-box row">
          <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
            <form action="edit_post.php?id=<?php echo $id;?>" method="post">
              <div class="form-group">
                <label for="title">Titre</label>
                <input type="text" name="title" class="form-control" value="<?php echo $result['title'];?>">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="post">Post</label>
                <textarea name="post" id="" cols="30" rows="10" class="form-control"><?php echo $result['body'];?></textarea>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="categorie">Catégorie</label>
                <select name="categorie" id="" class="form-control">
                  <?php while($row = $categories->fetch_assoc()):?>
                    <?php
                      if($row['id'] == $result['category']){
                        $selected = 'selected';
                      }else{
                        $selected = '';
                      }
                    ?>
                  <option <?php echo $selected;?> value="<?php echo $row['id'];?>"><?php echo $row['name'];?></option>
                  <?php endwhile;?>
                </select>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="auteur">Auteur</label>
                 <input type="text" name="auteur" class="form-control" value="<?php echo $result['author'];?>">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="tags">Tags</label>
                 <input type="text" name="tags" class="form-control" value="<?php echo $result['tags'];?>">
              </div>
              <div class="form-group">
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">Modifier</button>
                <a href="delete_post.php?id=<?php echo $result['id'];?>&action=DELETE" class="btn btn-danger">Supprimer</a>
              </div>
            </form>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include('includes/footer.php');?>
                    
                  

- الملف edit_category.php


فالملف edit_category.php غادي نزيدو الكود لي غادي يمكنا باش نديرو تعديلات على ل categorie لي ختارينا وإعادة تسجيلها فقاعدة البيانات :

                    
                      <?php include('includes/header.php');?>
<body>
<?php include('includes/menu.php');?>
<?php 
   //connexion à la base de données
  $db = new Database();
  if(isset($_GET['id'])){
    $id = (int)$_GET['id'];
  }
  $query = "SELECT * FROM categories WHERE id = $id";
  $result = $db->select($query)->fetch_assoc();
  //modification
  if(isset($_POST['submit'])){
     $categorie = mysqli_real_escape_string($db->link,$_POST['categorie']);
     if($categorie == ''){
       $error = "Veuillez remplir le champ catégorie";
     }else{
       $query = "UPDATE categories SET name = '$categorie' WHERE id = $id";
       $update = $db->update($query);
     }
  }
?>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
      <div class="panel panel-default">
        <h1 class="text-center text-primary">Modifier une catégorie</h1>
        <hr>
        <section class="questions-box row">
          <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
            <form action="edit_category.php?id=<?php echo $id;?>" method="post">
              <div class="form-group">
                <label for="categorie">Catégorie</label>
                <input type="text" name="categorie" class="form-control" value="<?php echo $result['name'];?>">
              </div>
              <div class="form-group">
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">Modifier</button>
                <a href="delete_category.php?id=<?php echo $result['id'];?>&action=DELETE" class="btn btn-danger">Supprimer</a>
              </div>
            </form>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include('includes/footer.php');?>
                    
                  

كلمات مفاتيح :